ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor

kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

Esztergályos Hajnalka e.v. (cím: 1215 Budapest, Erdősor u 125. , adószáma: 66453062-1-43 )

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a

továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az

adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni

kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés

céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult

személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

· az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

· az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő

jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és

jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna

(mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi

információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,3

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

adatkezelés nyilvántartási száma.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

https://csaladieletbiztositas.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató

elérhető az alábbi oldalról: https://csaladieletbiztositas.hu/adatvedelem/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése

és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,

íriszkép) rögzítése;

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése

alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –

adatok feldolgozását végzi;

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Elérhetőségek

Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Tartalék telefon: +36 1 412 3448
FAX: +36 1 700 2254
Email: info@tarhely.com
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
Cégadatok

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAB bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
SWIFT kód: CIBHHUHB

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott

valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A regisztráció törlésével azonnal.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez

használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,

melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”

nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés

időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg

más esetben maximum 1 hétig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k

használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához

a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő

tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés célja: Facebook

hirdetések személyre szabása; további információk: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,

szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik

Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az

Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy

kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal

üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,

hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat

teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet

nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a

böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk

figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden

funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google

gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken

elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

A Google AdWords konverziókövetés

használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá

annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google

konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak

az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így

a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt

le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords

ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a

célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára

konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre

kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.

Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót

azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,

hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog

szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon

érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben

Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés

adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett

részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,

ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a

náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a

nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak

megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes

hozzájárulásával adható át.

Közösségi oldalak

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak

adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,

és „lájkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve

„lájkolása”, népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon

tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,

esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email,

közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként

megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év

elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok

közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és

az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság (7.§)

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy

biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való

védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja

azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

· a jogosulatlan hozzáférés,

· a megváltoztatás,

· a továbbítás,

· a nyilvánosságra hozatal,

· a törlés vagy megsemmisítés,

· a véletlen megsemmisülés és sérülés,

· az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a

nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az

érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és

jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása

érdekében az adatkezelő gondoskodik:

· a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

· a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,

felügyeletéről,

· a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek

kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

· a jogosult számára rendelkezésre álljon,

· hitelessége és hitelesítése biztosított,

· változatlansága igazolható,

legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek

között

· a számítástechnikai csalás,

· a kémkedés,

· a számítógépvírusok,

· a spam-ek,

· a hack-ek

· és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes

adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti

személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,

illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi

felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,

valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és

számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az

elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az

érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely

tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az

adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott

egyéb adatokat.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető

formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes

adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés

sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését

kizárta.

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a

kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az

adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz

fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az

adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság

soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő

köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles

bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása

szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is

megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az

adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással

hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának

figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett

személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő

köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn

belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak

közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és

nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett

az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az

adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott

személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az

okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha

bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben

a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az

érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a

13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről